Daňové poradenství

Komplexní daňové poradenství

 Služba komplexního daňového poradenství znamená pro klienta přenesení značné části odpovědnosti na daňového poradce. Daňový poradce nejdříve analyzuje možné rizikové účetní operace a výběrovým způsobem posoudí správnost jejich účetního a daňového zachycení. V rámci této služby může navíc sám klient přesněji specifikovat oblast, kterou si přeje podrobněji prověřit. O zjištěných nedostatcích je klient písemně informován s uvedením rizik a doporučení k nápravě. Stejně tak může určit oblast zdanění a bude včas informován o změnách v příslušných právních předpisech. Při následném zpracování daňového přiznání jsou využívány veškeré zákonné možnosti daňové optimalizace. Daňové přiznání je podepsáno daňovým poradcem.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat 

Sestavení daňového přiznání

 V rámci této služby daňový poradce sestaví daňové přiznání a to na základě údajů předaných klientem, jejichž správnost není ověřována. Daňový poradce tak zodpovídá pouze za správnost sestavení daňového přiznání, nikoli za správnost klientem poskytnutých podkladů a vstupních informací.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat-skok na kontakty

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat 

Průběžné daňové poradenství

Tato služba je zaměřena na daňové poradenství (případně účetní či jiné např. ekonomické poradenství) v klientem určeném předmětu daně. V rámci této služby poskytujeme konzultace a stanoviska k dotazům klientů. Nabízíme konzultace i zajištění případných transakcí dle obchodního zákoníku, zákona o přeměnách obchodních společností a družstev jako např. nepeněžité vklady, přeměny společností tj. rozdělení a odštěpení, změna právní formy, převod jmění na společníka. Tyto jsme schopni realizovat na klíč, případně můžeme poskytnout odbornou podporu.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat 

Zastupování klientů v daňovém řízení

Tato služba Vám zajistí odbornou pomoc v daňovém řízení. Klienta zastupujeme v rozsahu stanoveném v plné moci. Při veškerých činnostech vůči správci daně činí daňový poradce veškeré úkony, ke kterým je klientem zplnomocněn, včetně využívání a podávání řádných a mimořádných opravných prostředků. Klient tak ušetří přinejmenším čas jinak nutný ke komunikaci se správcem daně.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat 

Odklad daňového přiznání

 Zajistíme Vám odklad termínu pro zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob. Získáte tak větší prostor pro optimalizaci daně a zároveň odložíte platební povinnost.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat