Auditorské služby

Statutární audit obchodních společností a družstev

 Zákon o účetnictví v § 20 vymezuje účetní jednotky, které jsou povinny mít účetní závěrku ověřenu auditorem. Právě těmto účetním jednotkám nabízíme možnost provedení tzv. povinného auditu účetní závěrky.

Dáváme přednost tzv. průběžnému auditu, který probíhá vždy v několika fázích. Po úvodní fázi, kdy je stanoven a odsouhlasen budoucí postup auditu, následuje fáze průběžného auditu. V rámci této fáze (obvykle 2 až 3 návštěvy v průběhu účetního období) je ověřována spolehlivost vnitřního kontrolního systému, správnost používaných účetních metod a jejich soulad s vnitropodnikovými směrnicemi. V této fázi se provádí i přiměřená kontrola procesu inventarizace. Zároveň je poskytováno průběžné poradenství (účetní, daňové, právní,...) vedoucí k optimalizaci výše uvedených procesů. Každá návštěva v rámci průběžné fáze auditu je ukončena písemnou zprávou. Ve zprávě klienta upozorníme na zjištěné nedostatky a zároveň navrhneme jejich řešení. Klient má tak ještě čas na provedení případných oprav. Dále následuje závěrečná fáze auditu ( obvykle 1 až 2 návštěvy po skončení účetního období). Jejím cílem je ověření účetní závěrky a zpracování auditorské zprávy. V rámci této fáze je ověřeno, zda účetní výkazy podávají věrný a poctivý obraz o majetku, závazcích, čistém obchodním jmění a hospodářském výsledku účetní jednotky. Ověřujeme, zda byla účetní závěrka sestavena v souladu s platnými právními normami. Součástí může být i ověření údajů uváděných ve výroční zprávě a zprávě o vztazích. Závěrečná fáze je ukončena závěrečnou zprávou auditora. V případě potřeby je ještě doplněna dopisem auditora s návrhy na odstranění případných nesprávností.

Povinný audit jsme schopni realizovat i jednorázově (zpravidla po skončení účetního období).

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat 

Nepovinný audit obchodních společností a družstev

Nabízíme možnost provedení tzv. nepovinného auditu. V některých případech může být takovýto audit požadován ze strany bank, věřitelů a jiných institucí. Často jeho provedení vyžadují i samotní vlastníci k získání vyšší jistoty o správnosti účetních agend.

Forma provedení auditu je shodná s výše popsanou v případě tzv. statutárního auditu /skok na druhý odstavec statutárního auditu/. Opět dáváme přednost tzv. průběžnému auditu. V případě potřeby můžeme provést i tzv. jednorázový audit.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat 

Prověrka hospodaření měst a obcí, audit neziskového sektoru

V rámci auditu neziskového sektoru provádíme kontrolu a ověření čerpání prostředků poskytnutých zřizovatelem a ověření hospodaření a účetních závěrek zejména těchto subjektů:

  • Státní příspěvkové organizace
  • Příspěvkové organizace zřízené územně samosprávnými celky
  • Územní samosprávní celky
  • Nadace, Nadační fondy
  • Obecně prospěšné společnosti

Ověření hospodaření a účetních závěrek může probíhat ve dvou formách. Přednost dáváme formě průběžné. V rámci její úvodní fáze je stanoven budoucí postup prací. V rámci průběžné fáze (v průběhu účetního období) realizujeme několik návštěv (zpravidla 2 až 3). Klient má tak ještě čas na provedení případných oprav. ). Každá návštěva je ukončena písemnou zprávou. Ve zprávě klienta upozorníme na zjištěné nedostatky a zároveň navrhneme jejich řešení. Po skončení účetní období následuje závěrečná fáze, jejímž výstupem je zpráva auditora.

V případě potřeby můžeme provést i tzv. jednorázový audit, který se provádí zpravidla po skončení účetního období.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat 

Audit projektů

V rámci tohoto auditu se zaměřujeme na ověření čerpání finančních prostředků v rámci akcí, které jsou financovány z prostředků příslušných ministerstev České republiky, Evropské unie a případně jiných poskytovatelů. Hlavní důraz je kladen na dodržování pravidel čerpání finančních prostředků, průběžné ověření tohoto čerpání, správnost a důvěryhodnost účetního zobrazení.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat